ANASAYFA

FORUM

HABERLER

ZİYARETCİLER

SORULARINIZ

KİTAP

EFENDİMİZ

NAMAZ

HİKMETLİ KİTAP

FİLİMLER


   
  Tevhid Nesli geliyor....
  ÖNSÖZ (Tarikatlar)
 

     ÖNSÖZ

Her şeyimizi Allah'a borçluyuz. O ne ya­parsa güzelini yapar. Gönderdiği son Elçi Muhammed, ailesi ve onu yürekten izleyenler, bereket ve esenlikler içinde olsunlar.

Bir Şeyh Efendi ve etrafında yer alan hoca­la­rın bazı görüş­leri bana so­ruldu, yanlış buldum. Onlardan birine[1] dedim ki; sizin bana ulaşan görüş­leri­nizde yanlış­lıklar buluyorum, bir araya gelelim de bunları bana izah edin. O da konuyu kendile­rine yazılı olarak iletmemi ve yapacak­ları bir hazır­lık­tan sonra görüşmemizin uygun olaca­ğını söy­ledi. Bunun üzerine onlara bir yazı gön­derdim.

Altı ay sonra, Şeyh Efendi ve tarikatın ileri gelen ho­caları ile uzun bir görüşme yaptık. O görüşmeyi küçük ilavelerle ya­zılı hale getirdim. Bu yazı büyük bir ilgi gördü. Elden ele dolaştı. Fotokopi ile ço­ğaltıldı. Bazı dergiler ve gazeteler kısmen veya tümüyle bastı­lar. Türkiye'de ve Avrupa'da kitapçık şeklinde yayımla­yanlar oldu. Bunların sayısının yüz binleri geçtiği tahmin edilmektedir.

Bu kitabın birinci baskısı, yukarıdaki görüşmeye yapılan eklerle hazır­lanmış­tır. Bu ekler, başka birkaç şeyhin görüşü ile bana yapılan itirazlardan ve sorulan sorulardan oluşmaktadır

İkinci baskı gözden geçirilmiş, "Müslümanları Batıran Şirk" bölümüne, II. Abdulhamid'in ulema ile ilgili bazı tespitle­ri ve Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme kararı ile ilgili belgelerde yer alan bir kısım ifadeler eklenmiştir.

Üçüncü baskı da gözden geçirilmiş, Kitabın sonunda yer alan “Medrese Eğitimi” bölümü yeniden yazılmıştır. Eski okuyucularımız bu bölümü oldukça farklı bulacaklardır.

Şeyhlerin görüşü ŞEYH EFENDİ, diğer­leri MÜRİT, cevaplar BAYINDIR başlığını taşımaktadır.

Burada, Kur'an'a açıkça aykırı gördü­ğümüz hu­suslar yer almıştır. Bütün gayretimiz dikkatleri, Kur'an ayetlerine ve yer yer Hz. Peygamberin açıklamalarına çekmektir. Çünkü bunlar her müslümanı bağlar. Bunlardan ötesi yorumdur, sadece yorumcuyu bağlar. Bu sebeple zorunlu olmadıkça kendi görüşümüze yer verme­dik. Her şeye rağmen hatalarımız olabilir. Onları gösteren olursa, düzel­teceğimize ve bilimsel ölçü­lere uygun tenkitleri sonraki baskılara koyacağı­mıza söz veriyoruz.

Şimdiye kadar yapılmış iki tenkidin Kitaba eklenmesi düşünülmüşse de bilimsellikten uzak ve duygu yüklü olmaları sebebiyle vazgeçilmiştir.

Birinci baskı "Kur'an Işığında Tarikatçılık" adıyla çıkmıştı. Bu ad ki­tabın içini tam yansıtmadığın­dan ikinci baskıda adı "Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış" diye değiştirilmiştir.

Bu Kitap yararlı olmuştur. Konunun sırf ayetlerle anlatılması Kitaba olan güveni artırmıştır. Kalıcı etki yapması da bundandır.

Cennete giden yol açıktır, cehenneme gi­den yol da açıktır. Allah'ın tanıdığı cehenneme gitme hürri­yeti engellenemez. Bizim yaptığımız sadece duygularının esiri olmadan aklını çalıştıranları Kur'an ile uyarmak ve öğüt ver­mektir.

Yüce Rabbim'den başarı niyaz ederim.

 

                            Doç. Dr. Abdulaziz BAYINDIR

 


[1]- Bu şahıs, Bayram Ali KARAMUSTAFAOĞLU, Şeyh Efendi ise Mahmut Efendi diye tanınan Mahmut USTAOSMANOĞLU'dur. 

 
  Bugün 4 ziyaretçi bizimle...  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden