ANASAYFA

FORUM

HABERLER

ZİYARETCİLER

SORULARINIZ

KİTAP

EFENDİMİZ

NAMAZ

HİKMETLİ KİTAP

FİLİMLER


   
  Tevhid Nesli geliyor....
  - Siyer araştırmaları...
 
Kur’an Neslinin Oluşumu ve Mekke’deki İlk Yapılanma
Mekke'de vahye muhatap olup İslam'ı kabul eden ilk müslümanların nasıl sosyal bir yapılanma oluşturdukları, nasıl bir iç dayanışma ve işleyiş içinde bulundukları, mevcut siyer kitaplarında en az işlenen konulardan birisidir.
Cahili Mekke Sisteminin Tepkisi ve İslami Direniş
 Kur'ani vahyin ilk inzal olduğu Mekke'de hakim olan cahili sistemin, ilahi buyruklar karşısında ortaya koyduğu tepkinin niteliğine değinmeden önce, cahili yapı hakkında, Kur'an'da belirtilen bazı vurgulara değinmek yerinde olur.
Mekke Döneminde Cahili Yapı İle Sosyo-Ekonomik İlişkiler
 Bireyler gibi, devrimci oluşum ve hareketler de, tüm kurum ve işleyişleriyle sosyal bir yapı içerisinde doğarlar. Mevcut yapılara rağmen teşekkül ettirilmeye çalışılan bu yeni devrimci oluşum, örgütlenme ve yapılanmalar hiç kuşkusuz içinde...
Uygun Ortam Arayışı ve Hicret'in Mantığı
 Hicret kavramı vahyin Hz. Muhammed'e ilk inzal olduğu ve İslam dininin ilk teşekkül devresinden bu yana hem akidevi hem de ameli bir muhteva taşımaktadır. Hicret kavramının akidevi yönünü ihtiva eden anlamı daha geniş bir kapsama sahiptir.
Akabe Biatleri Örnekliğinde Biat ve İslami Birlikteliğin Temeli
Kur'an genellikle diğer peygamber kıssalarında olduğu gibi Hz. Peygamber'in hayatını somut olarak, zaman ve mekan belirtmeksizin değiniler halinde yansıtır.
Kur'an Neslinin Oluşumunda Nicelik-Nitelik Sorunu ve Huneyn Savaşı Örneği
 Belirli ilke ve hedefler doğrultusunda toplumsal bir dönüşüme önayak olmak ve bu eksende bir mücadele çizgisi oluşturmak isteyen yapılar için hazırlık aşamasına, eğitim ve örgütlenmeye ciddiyetle eğilmek ve öncü bir kadro yetiştirmek gerçekten önemlidir.
Bir İftiranın Anatomisi: "Garanik"
 Garanik, "beyaz su kuşu (kuğu), beyaz tenli güzel genç kimse" anlamına gelen 'gurnuk' (gırnik) kelimesinin çoğuludur. Kureyş kabilesi üyeleri putlarının Allah'ın kızları olduğuna inanır ve Kabe'yi tavaf ederken, "Lat, Uzza ve diğer üçüncüsü Menat hürmetine, çünkü bu üçü...
Vahyin İlk Muhataplarının İslam Algısı
Vahyin ilk muhatapları şüphesiz Mekke'de yaşayan, büyük oranda ticaretle uğraşan müşrik Araplardı. Mekke, güneyde Hint Okyanusu, doğuda Basra Körfezi ile Dicle ve Fırat nehirleri, kuzeyde Şam bölgesi ve batıda Kızıldeniz ile Nil nehrine kadar uzanan ...
Rasulullah'ın ve İlk Müslümanların Kur’an Algısı
 ''Öyleyse sen (ey Muhammedi), kafirlere uyma ve onlara karsı bütün gücünü ortaya koyarak bu (Kur'an ile) büyük bir cihada giriş." (Furkan, 25/52) Mekke döneminin ortalarında indirilen bu ayet ile Peygamberimizin.....
İlk Dönem Şehir Yönetimi ve Valilik Kurumu
 Bu yazıda Cumhuriyet Üniversitesi İslam Tarihi öğretim üyesi Ünal Kılıç'ın Şehir Yönetimi ve Valilik adlı çalışması bağlamında ilk dönem İslam devlet yönetim tecrübesi ele alınacaktır.
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   

 
  

 
  Bugün 21 ziyaretçi bizimle...  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden