ANASAYFA

FORUM

HABERLER

ZİYARETCİLER

SORULARINIZ

KİTAP

EFENDİMİZ

NAMAZ

HİKMETLİ KİTAP

FİLİMLER


   
  Tevhid Nesli geliyor....
  FASIL
 

 FASIL

     Burada ben, her yerde bu mezheplerin yayılış sebeblerinden vakıf olduklarını aklı olan ve dinleyenlere ibret olması için zikredeceğim.   

Ahmed el-Mukrî el-Mağribî “Nefhu’t-Tayb min Güsni’l-Endülüsi’r-Ratiyb, (3/158) adlı eserinde şöyle der: “Magriblilerin İmam Malik’in mezhebine bağlı oluşlarının sebebi; Magrib ve Endülüslüler önceleri, fethin ilk yıllarından itibaren Evzaî ve Şamlılar’ın mezhebine bağlı idiler. Endülüs Emevileri’nin üçüncü halifesi Hakem b. Hişam döneminde fetvalar Malik b. Enes’in ve Medine ehlinin görüşlerine intikal etti. Bu, Hakem b. Hişam’ın gördüğü bir siyasi maslahattan dolayı seçtiği görüşü sebebiyledir. Bunu gerektiren sebepler konusunda ihtilaf ettiler. Cumhur bunun sebebinin Endülüs âlimlerinin Medine’ye göç etmeleri olduğu görüşündedirler. Endülüs’e geri döndüklerinde İmam Malik’in faziletini, ilminin genişliğini, kudretinin üstünlüğünü anlattılar, onu yücelttiler ve onun mezhebini tercih ettiler. Denildi ki, İmam Malik Endülüslülerden birine Endülüs melikinin hayatını sordu. Hayatını anlattılar. Bu vakitte Beni Abbas oğullarının siretinin, ahlâk ve seciyesinin iyi olmasına hayret etti. İmam Malik bu haberci şahsa şöyle dedi:

    Allah’ın Mescid-i Haram’ı melikimizle süslemesini dileriz.

    Endülüs melikine imam Malik’in bilgisi ve görüşleri bu meseleyle birlikte nakledildi. Melik insanları Evzaî’nin mezhebini terkederek imam Malik’in mezhebine girmeye teşvik etti. En yisini bilen Allah (c.c.)’dır.

 Sonra Mağrib melikleri hüküm ve amelde sadece İbnü’l-Kasım’ın seçtiği görüşler üzerine olunmasında ittifak ettiler. Hasılı kelam, mezhebler meliklerin ve siyasetlerin oyuncağı oldu. Bu konuda düşün…”

    Derim ki: Mezheplerin ve tarikatların ortaya çıkış sebeplerini öğrenmek istersen İbn-i Haldun’un Mukaddimesi’ni okuman gerekir. O bu konuyu çok güzel incelemiştir. Allah onu hayırla mükâfatlandırsın. O mezheplerin ortaya çıkmasının ve yaygınlaşmasının cahil siyasetlerin, meliklik arzusu olan acemlerin istilasının sebep olduğunu ifade eder.

     İbnu’l-Kayyım el-Cevziyye, İğâsetü’l-Lehfân min Mesâidü’ş-Şeytân (1/125) adlı eserinde şöyle der: “İnsanlara aynı görünüşün, aynı kıyafet, aynı görüş ve düşüncenin, belirli bir şeyhin, icad edilen bir tarikatın ve belirli bir mezhebin gerekliliğini emretmesi şeytanın hilelerindendir. Bunun farzların gerekliliği gibi onlara gerekli birşey olduğunu emreder. Onlar o mezhepten çıkamazlar ve çıkanı da tenkit ederler. Belli bir mezhebi taklid edenler ve Nakşibendî, Kadiriyye, Sühreverdiyye, Ticaniyye gibi çeşitli tasavvufi fırkaların müntesipleri onları kötülerler.

       Taassupçuluk ve taklidçiliği zemmedenlerden şiddetle sakınmalarını isterler. Bunlar dinin ve hakikatin kalıntılarıyla meşgul oldular. Bid’at kalıntılarıyla dine vakıf oldular. Ne fıkıh âlimleriyle ne de tasavvuf ehliyle birlikte oldular. Rasûlullah’ın sünnetini düşünen, onun bunların hareket ve davranışlarıyla tezat’olduğunu görür. Rasûlullah (s.a.v.)’in sünneti. Rabb’inin emrettiğinin dışında bir şeye bağlanmamayı emreder. Rasûlullah (s.a.v.)’ın davranışlarıyla bunların davranışı arasında uzak bir mesafe vardır.”

     Eğer İslâm’a ters düşen çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasını öğrenmek istersen İğasetü’l-Lefhan adlı kitabın özellikle son kısmını okuman gerekir, derim. Bu kitapta, İbn-i Sina’nın, Nuseyr et-Tusî’nîn, Memlukler’in, Fatimîler’in ve diğer milletlerin hile ve desiselerini açıklamaktadır.

     Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki, İslam düşmanları müslumanları çeşitli mezheb ve tarikatlara ayırmak suretiyle İslâmî hükümleri karıştırmaya muvaffak oldular.

İmam Şihabuddin Abdurrahman Ebu Şâme (V. 665) “el-Müemmel lî’r-Redd ila’l-Emrî’l-Evvel” adlı kitabında şöyle der: “İnsanlar Kur’ân ilimlerinden sûreleri ezberlemekle ve bazı kıraat şekillerini nakletmekle yetindiler. Kur’ân’ın tefsiri, anlamı ve hükümlerinin yorumlanmasından  gafil oldular. Hadis ilimlerinde ise kendilerinden daha bilgisiz şeyhlerin kitaplarından hadisleri dinlemekle yetindiler. Onlar insanların zikir ve fikir halkalarıyla ve mezhebinin imamlarının nakilleriyle yetindiler. Ariflerden birine mezhebin manası soruldu. “Din” anlamına geldiğini söyledi.

“Dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız.” (Rûm 31-32) O arif kişinin, ulemanın ileri gelenlerinden olduğu söylenmiştir. Ama o Allah ve gerçek din âlimleri yanında cahillerin en cahilidir.” [1]

    Yine Şihabuddin Abdurrahman aynı eserinde(1/15) şöyle der: “Dört mezheb insanlar arasında şöhret kazandı, diğerleri terkedildi. Dört mezhebe tabi olanların az bir kısmı gayretlerini gösterdiler. Çoğu rasullerin dışındakileri taklid etmenin haram olmasından sonra mezhebieri taklid ettiler. Mezheb imamlarının görüşleri iki asıl kaynak (Kur’ân ve Sünnet) gibi telakki edildi. Bu şu âyetteki anlama geliyordu:

 “Onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını, ruhbanlarını ve Meryem oğluMesih’i rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek ilâhtan başkası na kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları eşlerden münezzehtir.” (Tevbe 31)

    Bu bilgileri toplayan Ebu Abdurrahman Muhammed Sultan el-Masumî derki: Japonya’dan bana sorulan mezheplerin taklid meselesiyle alakalı topladığım bilgiler bu kadardır. Bu kadarla iktifa ediyorum. Çünkü damlalar denizin oluşmasına sebep olur. Allah’ın bütün kullarını bu kitapla faydalandırmasını, rızasına uygun ve cennete girmemize sebep olmasını diliyorum. Kendi vechi keremi için.

     15 Muharrem 1358 tarihinde Mescid-i Haram yakınlarındaki Buhara Sokağındaki evimde bu eserimi tamamladım.   Son duam şudur;
 “İzzet sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Selam Resullerin üzerine olsun. Hamd âlemlerin rabbi Allah içindir.”  

Muhammed Sultan el-Mâsumî

                                                                                                                   DEVAMI>>>

[1] (el-Muemmel li’r-Reddi ile’l-Emri’l-Evvel, imam Şihabuddin Abdurrahman Ebu Şâme, 1/10.)

 
  Bugün 2 ziyaretçi bizimle...  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden