ANASAYFA

FORUM

HABERLER

ZİYARETCİLER

SORULARINIZ

KİTAP

EFENDİMİZ

NAMAZ

HİKMETLİ KİTAP

FİLİMLER


   
  Tevhid Nesli geliyor....
  KAYNAKÇA
 
KAYNAKÇA

TEK GEÇERLİ KAYNAK 

 1. KURAN-I KERİM

 TAHRİF EDİLMİŞ İLAHİ KİTAPLAR       

1. TEVRAT      

2. İNCİL [1] 

KÜTÜBÜ TİS’A [2] 

 1. Buhârî; Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil, sahihi Buhari
 2. Müslim b. el-Haccâc, Sahihi Müslim
 3. Tırmizi, Muhammed b. İsâ, Süneni Tırmizi
 4. Nesai, Ahmet b. Şu'ayb, Süneni Nesai
 5. Ebu Davut, Süleyman b. el-Eş'as, süneni Ebu Davut
 6. İbni Mace, Muhammed b. Yezit, süneni İbni Mace
 7. Ahmet b. Hanbel, Müsned
 8. Malik b. Enes, Muvatta
 9. Darimi, Abdullah b. Abdurrahman, Süneni Darimi

 KÜTÜBÜ ERBAA [3] 

 1. Ebu Cafer, Muhammed b. Yakub El Kuleyni, El Kâfi
 2. Muhammed b. Ali El Kummi, Men Lâ Yahzuruh’ul Fakiyh
 3. Muhammed b. Hasan el Tusi, Tehzib’ül Ahkâm
 4. Muhammed b. Hasan el Tusi, El-İstibsâru fi Muhtelefe fihi mine’l Ahbâr

 DİĞER KAYNAKLAR 

1.     Adel Allouche, The Origins And Development Of The Ottoman-Safavid Conflict (906-962/ 1500-1555), Berlin 1983

2.     Abdulkadir Efendi, Vekayinâme, Süleymaniye Kütüphanesi

3.     Ahmet Eflaki, Menakıbu’l-Arifin, Çeviren Tahsin Yazıcı,  Kabalcı Yayınevi

4.     Ahmet Vehbi Ecer, “Tarihte Türkler, İslamiyet Ve Mezhepleri”, Erdem (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi) Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı, C. 8, Sayı: 23, Özel Sayı: II,

5.     Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderiler, Ankara, 1992

6.     Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı (Aleviliğin Tarihsel Altyapısı)-, Dergah Yayınları, 2.Baskı, 1995

7.     Haz. A. Yaşar Ocak - İsmail E. Erünsal, Menakıbu’l Kudsiyye Fi Menasıbi’l- Ünsiyye İstanbul 1984

8.     Aksaraylı Keramettin, Müsameretu'l-Ahbâr Ve Müsayeretü’l Ahyar, Haz. Osman Turan, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

9.     Aşık Paşaoğlu Tarihi. Haz. Nihal Atsız, 2. Basım, Ankara 1992

10.  A. Aziz Duri, İlk Dönem İslâm Tarihi, Çev. Hayrettin Yücesoy, İstanbul, 1991

11.  Bai, Shouyi Et Al (2003).A History of Chinese Muslim

12.  Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyâsî Münâsebetleri, İstanbul 1993

13.  Bernard Lewis, The Origins of İsmailism, Yayımlanma Yılı 1975, AMS Press ([New York)

14.  Bernard Lewis, "The Cambridge History of Islam", Cambridge University Press, 1977

15.  Brenda Shaffer. "Borders And Brethren", MIT Press, 2002

16.  Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İfav Yayınları 2004

17.  Bedri Noyan, Hacı Bektaş Veli Manzum Vilayetnamesi, Can Yayınları

18.  Can Aktan, Osmanlı Devletinde Vergi İsyanları

19.  El Cassas, Ebubekir Er-Razi, Ahkam’ul Kuran  E-Kitap                              

20.  Celalettin Suyuti, Abdurrahman B. Ebubekir (Ö.1505),  El İtkan Fiy Ulum’ul Kuran, Kahire

21.  Catholic Encyclopedia

22.  Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, (Çev. Yıldız Moran), İstanbul, 1979

23.  Çatalcalı Ali Efendi, Şeyh’ul İslam, Fetava, İstanbul H.1305

24.  Danışman Zuhuri, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C. I, XIV,İstanbul,1965

25.  Deylemî, Ebu Şüca Şireveyh B. Şehrdar (Ö.1115), Firdevs’ül Ahyar, Beyrut. 

26.  Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Heyet, İstanbul ,1986

27.  Dineveri, Ebu Ahmet B. Davut (Ö.895) El Ahbar’ut Tıval, Nşr: Ömer Faruk Tabba, Beyrut.

28.  Ebu’l-Hasan En-Nedevi, İslam Önderleri Tarihi, E-Kitap

29.  Ebû Nuaym, Ahmed Bin Abdullah Bin İshak El-İsfahanî, El Müstahrec Ale’l Müslim, Beyrut.

30.  Ebu Ubeyd, Kasım B. Selâm, Kitâbu'l Emvâl, Kahire 1968.

31.  Ebu Mansûr Abdulkaahir El-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

32.  Ebu Ferec Gregory, Ebu’l Fereç Tarihi, Çeviren Ö. Rıza Doğrul, Ankara 1987

33.  Eusebius Of Caesaria. "Life of Constantine (Book III)". Chapter 9

34.  Emel Esin, İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi Ve İslam’a Giriş, İstanbul 1978

35.  Encylopaedia Of İslam

36.  Encyclopedia Britannica

37.  Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul, 1980

38.  Faruk Sümer, Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 1992

39.  Fuat Köprülü, İslam Ansiklopedisi

40.  M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1984,

41.  Fisher, W.B.; Jackson, P.; Lockhart, L.; Boyle, J.A. : The Cambridge History Of Iran

42.  Grousset, René (1988). The Empire of The Steppes: A History of Central Asia. Rutgers University Press

43.  Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara, 1988

44.  Hasan B. Ömer, Kızılbaşlığa Reddiye, Süleymaniye Ktp. Düğümlü Baba Bölümü, No: 00197

45.  Hacı Bektaş Veli-Velayetname. Haz. Esat Korkmaz, İstanbul 1995

46.  Halife B. Hayyat, Ebu Amr Eş-Şeybani (Ö.854),Tarih, Beyrut 1993

47.  Halil İnalcık, “Türkler ve Balkanlar”, Balkanlar Dergisi, OBİV, Eren Yay, İstanbul 1993

48.  Hafız Hüseyin Kerbelayî Tebrizî, Ravzetü’l-Cinân ve Cennetü’l-Cinân, C. II, Tahran, H.1349 [4] 

49.  Hâkim, Ebu Abdullah, Muhammet Hakim Nişaburi (Ö.1014) El-Mûstedrek, Beyrut

50.  Humeyni, Ayetullah Ruhullah Uzma, Keşf’ul Esrar, Farsçadan Arapçaya Tercüme Eden Muhammed El Bendari, 1988

51.  Hilmi Ziya Ülken, Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürlerin İzleri, AÜİF. Dergisi

52.  Hüseyin Gazi Yurtaydın, İslam Tarihi Dersleri, Ankara, 1982

53.  İbni A'sem, Ebu Muhammet B. Ahmet (Ö.926) Kitab’ul Fütuh, Beyrut 1986

54.  İbni Abdil Berr, İbni Ömer Yusuf B. Abdullah B. Muhammet (Ö.1071), Camiul Beyanil İlm Ve Fazluhu, Beyrut

55.  İbni Abdil-Berr, İbni Ömer Yusuf B. Abdullah B. Muhammet (Ö.1071) Intikâ Ve Hamişi, Kahire

56.  İbni Ebul Hadid, Şerhu’n Nehcul Belağa E-Kitap.

57.  İbn İshak, İbn Hişam, Ebu Muhammet Cemalettin (Ö. 833), Es-Sîretü’n Nebeviyye, Beyrut.

58.  İbn Seyyid, Uyûnu'l-Eser Fi'l-Meğâzîl ve'ş-Şemaili ve's-Siyer, Beyrut.

59.  İbn’ül Cevzi, Ebu’l Fereç Abdurrahman B. Ali (Ö.1201), El Muntazam Fiy Tarih’ul Ümem Ve’l Mülük, Beyrut 1992

60.  İbn Kayyım El-Cevzîyye, Ebu Abdullah, Muhammet B. Ebu Bekir,  Mir’atu’z-Zaman Beyrut

61.  İbni Tağriberdi, Ebu’l Mehasin Cemalettin Yusuf,  En-Nucumu'z-Zahire Fit Mülüki Mısr ve’l Kahire, Kahire

62.  İbni Sa’d, Ebu Muhammet Abdullah B. Müslim (Ö.845), Et Tabakat’ul Kübra, Beyrut

63.  İbni Manzur, Ebu’l Fadl Cemallettin Muhammet (Ö.1369), Lisan’ul Arab, Beyrut

64.  İbni Kesir, Ebu’l Fida İsmail (Ö.1372)  El-Bidaye ve’n Nihaye, Beyrut

65.  İbni Esir, İzzettin Ebu’l Hasan Ali B. Muhammet (Ö.1232),El Kâmil Fi’t Tarih, Beyrut 1986

66.  İbn-İ Hacer El-Askalani, Şihabuddin Ahmet B. Ali (Ö.1448) Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları

67.  İbni Arrak, Tenzihus Şeria El-Merfua Fi'l-Ahadiysi'ş-Şeria ve'l-Mevdua, E-Kitap

68.  İbni Kuteybe, Ebu Muhammet Abdullah B. Müslim (Ö.889), El İmame ve’s Siyase, Kahire 1967

69.  İbni Haldun, Ebu Zeyd Abdurrahman, El Mukaddime, Beyrut

70.  İbni Abdirrabbih, Ebu Ömer B. Ahmet B. Muhammet, Ikdu'l-Ferid, Kahire 1965

71.  İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Ankara, 1980

72.  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988

73.  İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi,  Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 1988

74.  İrfan Abdülhamid, İslam'da İtikadî Mezhepler ve Akaid Esasları, Marifet Yayınları.

75.  Ira Marvin Lapidus, A History Of Islamic Societies, Cambridge University Press, 2002.

76.  Jean-Paul Roux (2000). Historie Des Turks; Islamic World: At Encyclopedia Britannica

77.  Joseph Von Hammer, (1330 H.) Devlet-İ Osmaniyye Tarihi, Terc. Mehmet Ata, C. I-X, İstanbul

78.  John Kingsley Birge, The Bektashy Order of Dervishes, E-Kitap

79.  Kemal Paşazade, Fetvayı-I Kemal Paşazade Der Hakk-ı Kızılbaş, Süleymaniye Ktp. Esat Efendi Bölümü

80.  Kemal Işık, Mutezile’nin Doğuşu ve Kelâmî Görüşleri, Ankara İlahiyat Yayınları.

81.  Kemal Yüce, Saltukname’de Tarihi Dini ve Efsanevi Unsurlar, Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara.

82.  Kal’aci, Muhammed Revvâa; Mevaûatü Fıkhı İbrahim En-Nehaî; Mevaûatü Fıkhı Süfyân Es-Sevrî Beyrut, 1990           

83.  Kudâî, Ebu Abdullah Muhammed B. Selame, (Ö.1062) Müsnedü'ş-Sihâb, Beyrut 1985

84.  Mahmud Şakir, Hz. Âdem'den Bugüne İslam Tarihi, Çeviren Ferit Aydın, Kahraman Yayınları

85.  Massoume Price. "Iran's Diverse Peoples", ABC-CLIO, 2005

86.  M. Celâlettin Yücal, Dış Türkler, Hun Yavınları, 1976,

87.  Mesudi, Ebu’l Hasan Ali B. Hüseyin (Ö.956), Mürücü’z Zeheb, Kahire 1964

88.  Mehmet Aydın, Şamanizmin Eski Türk Dini Hayatı İle İlişkisi, IX. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara, 1994, II

89.  Mehmet Suat Bal, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihinde Bir Dönüm Noktası; II. İzzeddin Keykavus Dönemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Bölümü 2004 Ankara.

90.  Mikail Bayram, Tarih-Siyer, Sor Yayıncılık, Ankara 1991

91.  Mikail Bayram, Selçuklular Döneminde Bilimsel Ortam

92.  Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu; Futuvva. Studien Islamica, V

93.  Mikail Bayram, Bacıyan-ı Rum, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları

94.  Mikail Bayram, “Baba İshak ve Ahi Evren”, Diyanet Dergisi, XVIII, 1979

95.  Mikail Bayram, Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlana Mücadelesi, Kişisel Yayınlar 2001

96.  Mevlana Celalaettin Rumi, Fihi Ma Fih,  E Kitap

97.  Metin Bozkuş, Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dinî ve Mezhebî Yapı;

98.  Minkari, Nasr B. Muzahim (Ö.827),  Vak’atü Sıffin, Beyrut 1990

99.  Muhammed Mahir Hammade, El-Vesaiku's-Siyasiyyeti ve'l-İdariyye Fi'l-Endülüs ve Şimali İfrikiyye, Beyrut.

100.        Murat Uraz, Türk Mitolojisi, Düşünen Adam Yayınları.

101.        Mustafa İslamoğlu, İmamlar ve Sultanlar, Denge Yayınları 1990

102.        Mustafa İslamoğlu, İslami Hareketler ve Kıyamlar Tarihi I-II Düşün Yayıncılık 9. Baskı 2007

103.        Muhammet Hamidullah,  İslam’a Giriş, E-Kitap

104.        Muhammed Hamidullah, Aziz Kuran Cep Boy, Beyan Yayınları 2001

105.        Mustafa İlhan, Köprülüzade Mehmet Fuat ve Türkiye Tarihi, Kayseri, 1991 (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)

106.        Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları, İstanbul: Cem yayınevi, 1995

107.        Mustafa Akdağ, Medreseli İsyanları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 1-4,1949.

108.        Mustafa Akdağ, Celali İsyanlarından Büyük Kaçgunluk, Dergi Ankara Üniversitesi. Http://Dergiler.Ankara.Edu.Tr/Dergiler/18/817/10357.Pdf

109.        Muhammed Ebu Zehra, İslam’da Fıkhi Mezhepler Tarihi, Hisar Yayınevi

110.        Muhammed Ebu Zehra, İmam Malik E-Kitap

111.        Muhammed Ebu Zehra, İmam Zeyd, Hayatı, Fikirleri ve Çağı, E-Kitap

112.        Nehc’ül Belâga, Abdulbaki Gölpınarlı Çevirisi E-Kitap

113.        Nizamül-Mülk, Ebu Ali Kıvameddin Hasan (Ö.1092), Siyasetname, Çev. Nurettin Bayburtlugil, İstanbul 1981

114.        Oktay Efendiyev, Azerbaycan Safeviler Devleti, Bakü, 1993

115.        Osman Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, İstanbul, 1993

116.        Osman Çetin, Anadolu’da İslamiyet’in Yayılması, İstanbul

117.        Paul Wittek, “Ankara Bozgunundan İstanbul’un Zaptına”, Çev: H.İnalcık, Belleten, VII/27, 1943

118.        Paul.Wittek, Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu, Çev: Fatmagül Berktay, Kaynak Yay.,Ankara 1985

119.        Roger Savory. "Iran Under The Safavids", Cambridge University Press, 2007

120.        Seyyid Rıza Hüseyinneseb, Cevaplıyoruz, Kevser Yayıncılık, Çev. Muhammet Mücahidi

121.        Selahattin Tansel, Yavuz Sultan Selim, İstanbul, 1969

122.        Sünen-İ Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi, E-Kita

 
  Bugün 2 ziyaretçi bizimle...  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden